انتقال کیوان کریمی به زندان اوین
عکسخانه خبر ۱۳۹۵/۰۹/۰۳

انتقال کیوان کریمی به زندان اوین

کیوان کریمی برای اجرای حکم به زندان اوین منتقل شد.