انتشار پنجاه و یکمین شماره حرفه هنرمند با موضوع «عکاسی و ایتالیا»
عکسخانه خبر ۱۳۹۳/۰۴/۲۹

انتشار پنجاه و یکمین شماره حرفه هنرمند با موضوع «عکاسی و ایتالیا»

در این شماره حرفه:هنرمند به معرفی و بررسی ابعادی از آثارعکاسان ارزشمندی همچون لوییجی گیری و گویدو گویدی و حضور عکاسان ایتالیایی در ایران پرداخته شده است.