ادوبی از برنامه‌های جدید و به روز رونمایی کرد؛ ارتباط تنگاتنگ میان دسکتاپ و موبایل
پتاپیکسل خبر ۱۳۹۳/۰۷/۲۰

ادوبی از برنامه‌های جدید و به روز رونمایی کرد؛ ارتباط تنگاتنگ میان دسکتاپ و موبایل

به‌طور کل این به روزشدن در سه دسته اصلی جای میگیرد: دسکتاپ یک‌پارچه/اتصال موبایل، برنامه‌های جدید، و برنامه‌های به روز شده.